VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Státní léčebné lázně Bludov, s.p., Lázeňská 572, Bludov, 789 61
1. Předmět všeobecných podmínek
Státní léčebné lázně Bludov, s.p., se sídlem Bludov, Lázeňská 572, 789 61, IČ : 144 50 241, zapsán v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 476 (dále jen Lázně) vydávají tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb – léčení, ubytování, stravování a služby související (dále jen služby) Klientům, upravující a vymezující jejich práva a povinnosti.

Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění) a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb., v platném znění).

2. Objednávání služeb
Služby v Lázních si Klient rezervuje telefonickou či písemnou objednávkou, kterou zašle poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresu: info@lazne-bludov.cz, recepce@lazne-bludov.cz.

Vystavená objednávka musí obsahovat zejména:

 • jméno a příjmení klienta, případně dalších osob, kterým budou služby poskytovány
 • adresu trvalého bydliště
 • telefon
 • přesnou specifikaci požadovaných služeb, případně včetně kategorie ubytování
 • požadovaný termín poskytování služeb
 • datum vystavení objednávky.

V ceně za ubytování není zahrnut lázeňský poplatek ve výši 20 Kč za den. Lázeňský poplatek neplatí osoby mladší 18 let, starší 70 let a osoby s průkazkou ZTP/P. Pokoje jsou klientovi k dispozici v den nástupu od 11:00 hodin, v den odjezdu do 9:00 hodin (nebo dle individuální domluvy s recepcí lázní). Procedury v rámci předem stanoveného léčebného programu může měnit pouze lékař.

Potvrzením objednávky Lázněmi vzniká mezi Klientem a Lázněmi smluvní vztah o prodeji služeb.

Zasláním objednávky Lázním Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3. Práva a povinnosti lázní a klientů
Základní práva Klienta:

 • právo na poskytnutí služeb v rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky Lázněmi,
 • právo na informace o všech skutečnostech, které jsou Lázním známy, a které se dotýkají objednaných služeb,
 • právo na ochranu osobních dat. Uplatněním objednávky vyslovuje Klient souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění Lázně zpracovávaly chráněné osobní údaje Klienta, včetně rodného čísla, a to výhradně k úkonům, nezbytným pro plnění ze smlouvy a po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Základní povinnosti Klienta:

 • předložit všechny potřebné doklady nutné k zajištění služby,
 • zajistit u osob mladších 15 let nebo osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělé osoby,
 • zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let bez jeho doprovodu,
 • dostavit se včas k čerpání sjednaných služeb a prokázat se dokladem o zaplacení služeb (pokud není dohodnuto jinak),
 • dodržovat stanovený program a předpisy ubytovacího a léčebného zařízení,
 • uhradit objednané služby v plné výši a včas před jejich poskytnutím,
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních klientů, lázeňském zařízení a poskytovatelů služeb a uhradit případnou škodu, kterou Klient způsobil Lázním nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb.

Povinnosti Lázní:

 • zajistit osobám uvedeným v objednávce poskytnutí služeb specifikovaných v této objednávce v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy,
 • poskytnout Klientovi služby v termínu, rozsahu a kvalitě dle potvrzené objednávky,
 • pravdivě a řádně informovat Klienta o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro plnění ze smlouvy důležité, a které jsou Lázním známy.

4. Platební podmínky
Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v cenících Lázní.

Úhrada objednaných a Lázněmi potvrzených služeb se provádí zálohově, a to ve výši 100 % z ceny objednaných služeb. Individuálně je možné se dohodnout jinak.

Záloha musí být uhrazena nejpozději 7 dnů před nástupem na lázeňský pobyt (pokud není klientovi potvrzena jiná lhůta k úhradě) nebo před poskytnutím ostatních služeb.

Způsob úhrady:

 • bankovním převodem na základě vystavené faktury
 • v hotovosti
 • poukázkami Sodexho Pass, Le Cheque Déjeuner, Accor Services.

5. Storno podmínky
Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky pobytu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno Lázním. Klient může zrušit potvrzenou závaznou objednávku jen do dne sjednaného nástupu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

Stornopoplatky:

100 % ceny pobytu storno v den nástupu na pobyt,
75 % z ceny pobytu storno 1-3 dny před nástupem na pobyt,
50 % z ceny pobytu storno 4-13 dní před nástupem na pobyt,
0 % z ceny pobytu storno 14 a více dní před nástupem na pobyt.

Státní léčebné lázně Bludov, s.p. mohou v některých případech od stornopoplatků upustit (např. úmrtí, prokázání nemoci, jiné závažné prokázané důvody).

6. Reklamace
Je-li rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb Lázněmi prokazatelně nižší než bylo v potvrzené objednávce sjednáno, vzniká Klientovi právo na reklamaci.
Podmínky reklamace jsou definovány v Reklamačním řádu.
7. Závěrečná ustanovení
Lázně mají právo jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto Všeobecné obchodní podmínky. Jestliže dojde k takové změně, budou nové Všeobecné obchodní podmínky zveřejněny na webových stránkách Lázní www.lazne-bludov.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. října 2012 a ruší předchozí Všeobecné obchodní podmínky.